Đưa anki lên online (để giảm dung lượng)

Nguyên tắc tạo card